Investorkontakt

Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy.

Vi følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.

Selskapets virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell, for persontogtransport med tog i Norge. Vårt togmateriell skal leies ut på like vilkår til operatørene som drifter de ulike trafikkpakkene.

Norske tog AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet, som vi også har en rådgiverfunksjon overfor. Selskapet er et kategori 3-selskap, som innebærer at staten har en sektorpolitisk begrunnelse for eierskapet.

Les mer i Norske togs presentasjon for investorer her.

Tallene som presenteres i tabellene på denne siden er hentet fra Norske togs årsrapport for 2020.

1112
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
MNOK
-840
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
MNOK
-1718
Netto kontantstrøm til finansieringsaktiviteter
MNOK
-1444
Endring i kontanter og bankinnskudd i perioden
MNOK

Grønne obligasjoner

Jernbanetransport spiller en viktig rolle i oppnåelsen av samfunnets miljø- og klimamål. Sammenliknet med andre transportformer er tog mer energieffektivt, og det utgjør kun en liten andel av den lokale luftforurensingen. Norske tog spiller en nøkkelrolle i oppnåelsen av et mer effektivt og klimavennlig transportsystem, og tar som mål å gjøre reiser med persontog mer attraktivt i Norge, og på den måten bidra til "det grønne skiftet". Ved å utstede grønne obligasjoner kan Norske tog investere ytterligere i kjøretøy og få støttet de betydelige investeringene som er gjort for å utvide og oppgradere jernbanenettverket i Norge.

Norske tog har etablert en regelverk for grønne obligasjoner sammen med Nordea og SEB. CICEROs Shades of Green-metodikk, en uavhengig og forskningsbasert vurdering som gir grønne obligasjoner karakter etter hvor sterk miljøeffekten antas å være, har gitt Norske togs rammeverk for grønne obligasjoner karakteren mørkegrønn.

Norske togs rammeverk for grønne obligasjoner er utformet i tråd med Green Bond and Green Loan Principles (2018) og kriteriene for støtteberettigede prosjekter vektlegger nye eller fornyede elektriske togsett og renovering / forbedringer av eksisterende elektrisk kjøretøy.

Dokumentasjon

Kredittvurderinger og analyse

Standard & Poor's
Norske tog AS LT Issuer Credit Rating
Langsiktig vurdering A+
Kortsiktig vurdering A-1
Utsikter Stabil

Lånefinansiering

De utestående obligasjonene og relaterte derivater er overført fra Vy Gruppen (tidligere NSB AS) til Norske tog AS. Selskapets finansfunksjon vil være utsteder av obligasjoner og papirer.

Norske tog AS har et ubenyttet 5 års forpliktet lånefasilitet på 2 000 MNOK med forfall i oktober 2021.

Norske tog har som mål å dekke 120 prosent av de neste 12 månedene likviditet gjennom kontanter og forpliktede kredittfasiliteter.

Videre informasjon finner du i Norske togs presentasjon for investorer her.

EMTN Program

EMTN-programmet er notert på Luxembourgs børs. Prigrammet sikerer Norske tog tilgang til europeiske markeder og er for tiden hovedkilden for finansiering som er middels og lengre datert. Normalt så oppdateres programmet årlig, og det ble sist brukt i November 2019. EMTN-programmet ble sist oppdatert 7. oktober 2020, og har en gresne på 1,75 milliarder euro.

Gjeldsdokumentasjon


Historiske EMTN prospekter

Utestående lån

Utestående lån i ENTM-programmet

Børs ISIN Beløp Tidsfrist
Luxembourg SE NO0010837263 300 MNOK 26.11.2021
Luxembourg SE NO0010635360 350 MNOK 24.01.2022
SIX Swiss Exchange CH0210891989 125 MCHF 02.05.2023
Luxembourg SE NO0010837271 550 MNOK 26.02.2024
Luxembourg SE NO0010870009 400 MNOK 11.03.2025
Luxembourg SE NO0010837289 650 MNOK 26.11.2025
Luxembourg SE NO0010703556 500 MNOK 18.02.2026
Luxembourg SE NO0010635428 1 150 MNOK 20.01.2027
Luxembourg SE NO0010823792 750 MNOK 12.06.2028
Luxembourg SE NO0010870017 900 MNOK 11.12.2029

Kontakt

Linda Marie Venbakken
Linda Marie Venbakken
Direktør Økonomi & Finans
Lars Marius Mandt
Lars Marius Mandt
Finanssjef