Investorkontakt

Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy.

Vi følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.

Vår virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell, for persontogtransport med tog i Norge. Vårt togmateriell skal leies ut på like vilkår til operatørene som drifter de ulike trafikkpakkene.

Norske tog AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet, som vi også har en rådgiverfunksjon overfor. Selskapet er et kategori 2-selskap, som innebærer at staten har en sektorpolitisk begrunnelse for eierskapet.

Les mer i Norske togs siste investorpresentasjon her.

NB! Nøkkeltallene i tabellen under er hentet fra Norske togs årsrapport for 2023.

1079
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
MNOK
401
Driftsresultat
MNOK
25,9
Egenkapitalandel
%
4,8
Avkastning på bokført egenkapital
%

Grønne obligasjoner

Jernbanetransport spiller en viktig rolle i oppnåelsen av samfunnets miljø- og klimamål. Sammenliknet med andre transportformer er tog mer energieffektivt, og det utgjør kun en liten andel av den lokale luftforurensingen. Norske tog spiller en nøkkelrolle i oppnåelsen av et mer effektivt og klimavennlig transportsystem, og har som mål å gjøre reiser med persontog mer attraktivt i Norge, og på den måten bidra til "det grønne skiftet". Ved å utstede grønne obligasjoner kan Norske tog investere ytterligere i kjøretøy og få støttet de betydelige investeringene som er gjort for å utvide og oppgradere jernbanenettverket i Norge.

Norske togs grønne rammeverk bygger på prinsippene til The International Capital Market Association (ICMA) Green Bond Principles fra 2018, og det er et mål for selskapet å følge beste praksis i markedet og oppdatere rammeverket etter hvert som prinsippene utvikles. Finansieringsmidler mottatt fra grønne obligasjonsutstedelser vil bli brukt til finansiering eller refinansiering av elektriske togsett eller oppgradering av eksisterende elektriske tog.

CICERO, senter for klimaforskning, har gjort en uavhengig vurdering av Norske togs grønne rammeverket. CICERO bruker metoden «Shades of green» som vurderingsgrunnlag for i hvilken grad investeringsprosjekter bidrar til lavutslippssamfunnet og åpenhet rundt klimarisiko, klimatilpasning og strategi. En grønn obligasjon vurderes på en skala fra mørkegrønn til lysegrønn, hvor Norske togs rammeverk har fått høyeste vurdering fra CICERO og blitt vurdert til å være «mørkegrønn». Dette innebærer at selskapets rammeverk svarer godt til ICMAs prinsipper for grønne obligasjoner og lån, samt at investeringer i elektriske tog vil bidra til å nå målene om et lavutslippssamfunn.

Dokumentasjon

Historisk dokumentasjon

Kredittvurderinger og analyse

Standard & Poor's
Norske tog AS LT Issuer Credit Rating
Langsiktig vurdering A+
Kortsiktig vurdering A-1
Utsikter Stabil

Lånefinansiering

Norske tog har utestående obligasjonslån og derivater overført fra Vy Gruppen (tidligere NSB AS), i tillegg til obligasjonslån utstedt av Norske tog. Selskapets finansfunksjon vil være utsteder av obligasjoner og papirer.

Norske tog AS har et ubenyttet 5 års forpliktet lånefasilitet på 3 000 MNOK med forfall i juni 2026.

Norske tog har som mål å dekke 120 prosent av de neste 12 månedene likviditet gjennom kontanter og forpliktede kredittfasiliteter.

Videre informasjon finner du i Norske togs presentasjon for investorer her.

EMTN Program

EMTN-programmet er notert på børsen i Luxembourg (LuxSE). Programmet sikrer Norske tog tilgang til europeiske markeder og er selskapets primære kapitalkilde for langsiktig finansiering. Normalt oppdateres programmet årlig. EMTN-programmet ble sist oppdatert 19. oktober 2023, og har en grense på 1,75 milliarder euro.

Gjeldsdokumentasjon

Vedtekter

Historiske EMTN prospekter

Utestående lån

Utestående lån under EMTN-programmet

Børs ISIN Beløp Tidsfrist PDF
Luxembourg SE NO0010870009 400 MNOK 11.03.2025 Final terms
Luxembourg SE NO0010837289 650 MNOK 26.11.2025 Final terms
Luxembourg SE NO0010703556 500 MNOK 18.02.2026 Final terms
Luxembourg SE NO0011115495 750 MNOK 05.10.2026 Final terms
Luxembourg SE NO0010635428 1 150 MNOK 20.01.2027 Final terms
Luxembourg SE NO0010823792 750 MNOK 12.06.2028 Final terms
Luxembourg SE NO0010870017 900 MNOK 11.12.2029 Final terms
Luxembourg SE NO0011115487 1250 MNOK 05.10.2030 Final terms
Luxembourg SE NO0012851890 900 MNOK 28.02.2033 Final terms
Luxembourg SE NO0013161943 1200 MNOK 20.02.2034 Final terms
Luxembourg SE NO0012851908 900 MNOK 01.03.2038 Final terms

Kontakt

Linda Marie Venbakken
Linda Marie Venbakken
Direktør Økonomi & Finans
Lars Marius Mandt
Lars Marius Mandt
Finanssjef