Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen angir retningslinjer for hvordan Norske tog samler inn og behandler personopplysninger. «Personopplysninger» refererer til all informasjon som direkte eller indirekte er knyttet til en person. Norske tog er ansvarlig for at behandlingen av personvernopplysninger er i henhold til gjeldende personvernforordning, herunder «GDPR» regulering.

Hvilke personopplysninger behandler
Norske tog?

Ansettelser
Norske tog bruker og lagrer personopplysninger i forbindelse med ansettelser. Hvordan personopplysninger behandles i forbindelse med rekrutteringen kommer frem av stillingsannonsen, evt. som et minimum av hjemmesiden til våre rekrutteringspartnere.

Ansatte, konsulenter og pårørende
Personopplysninger knyttet til ansatte, konsulenter og pårørende samles inn ved oppstart/underveis av arbeidsforholdet. Informasjonen brukes til å håndtere nødsituasjoner og forvalte ansattordninger som eksempelvis pensjon, forsikring mv. Informasjonen kan deles med autoriserte tredjeparter når dette er nødvendig for de formål som nevnt over.

Leverandører og andre forretningsforbindelser
Norske tog samler inn informasjon om leverandører og forretningsforbindelser. Dette kan være navn, firma, CV etc. Informasjonen brukes ved evaluering av anbud og som sådan administrerer forretningsdriften i Norske tog.

I tilknytning anbud og kontraktsoppfølgning vil Norske tog kunne utføre IDD og revisjon av tilbydere/leverandører. Prosessen kan innebære at det hentes inn informasjon fra tredjeparter slik som eiere, styremedlemmer, aksjonærer, nøkkelpersonell mv. Hvilken informasjon som hentes inn vil avhengige av det konkrete behovet, men kan blant annet omfatte navn, forretningsrolle, kontaktinformasjon, oppføringer i sanksjons- og restriksjonslister, samt opplysninger om korrupsjon, kriminalitet, regulatoriske bøter og straffer. Norske tog kan benytte bistand for å samle inn opplysningene. For det tilfellet vil egen databehandleravtale inngås. Norske tog innhenter tillatelse fra Datatilsynet til å behandle personopplysninger i tilknytning IDD. Norske tog sin interesse i å innhente opplysningene er for å sikre seg at det samhandles med profesjonelle parter ved inngåelse av nye og eksisterende forretningsforhold.

Når du besøker eller kontakter Norske tog
Av sikkerhetsmessige årsaker vil Norske tog kunne samle inn navn, firma, tidspunkt for ankomst/avgang og evt. e-post adresse når du kontakter eller besøker oss.

Lagring, sletting og rettigheter ved mistanke om misbruk
Norske tog lagrer personopplysninger så lenge som det er nødvendig ut ifra formålet med innhentingen. Rutiner for lagringstid gjennomgås jevnlig og tidspunktet for sletting av informasjonen vil avhengige av personopplysningenes natur, herunder lagringsplikt etter lov eller nødvendigheten for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Du har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting, av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet eller til annen tilsynsmyndighet for personvern i EU/EØS.

Dine rettigheter omhandler blant annet:

  • Rett til innsyn
  • Rett til retting
  • Rett til begrensning
  • Rett til å protestere
  • Rett til dataportabilitet
  • Rett til informasjon
  • Rett ved automatiserte avgjørelser

Se Datatilsynet for nærmere beskrivelse.

Revidert 30.06.20

Iren Marugg
Iren Marugg
Juridisk Direktør