Om Norske tog AS

Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy.

Vi følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.

Vår virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell, for persontogtransport med tog i Norge. Vårt togmateriell skal leies ut på like vilkår til operatørene som drifter de ulike trafikkpakkene.

Norske tog AS er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet, som vi også har en rådgiverfunksjon overfor. Selskapet er et kategori 3-selskap, som innebærer at staten har en sektorpolitisk begrunnelse for eierskapet.

Forretningsmodell

Forretningsmodell

Visjon

Norske tog skal være et ledende, fremtidsrettet og solid selskap som leverer tilstrekkelig mange, sikre, pålitelige og tidsriktige persontogkjøretøy. Gjennom dette skal selskapet bidra til en attraktiv persontogtrafikk i Norge og til det grønne skiftet.

Våre mål

Våre mål

Ansvarlige anskaffelser

Norske tog arbeider for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet og leverandørkjede. Gjennom ansvarlige innkjøp og leverandørkjedestyring skal vi sikre at våre anskaffelser ivaretar mennesker, miljø og samfunn.

Aktsomhetsvurderinger, inkludert Integrity Due Diligence, utføres for prosjekter over 1 Mrd. NOK og på bakgrunn av en konkret vurdering for prosjekter under 1 Mrd. NOK. Anskaffelser med høy iboende risiko knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø eller samfunn prioriteres for videre kartlegging/ oppfølging uavhengig av verdi.

Styret i Norske tog

Rolle Innehaver
Styreleder Annette Malm Justad
Styremedlem Espen Opedal
Styremedlem Marianne Abeler
Styremedlem Jan Morten Ertsaas
Styremedlem/Ansatt representant Bjørn Erik Olsson
Styremedlem/Ansatt representant Henriette Torgersen