Om Norske tog AS

Norske tog er et ledende fagmiljø innen innkjøp, tilpasning og forvaltning av jernbanekjøretøy.

Vår virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte kjøretøy til persontogtrafikk i Norge. Vi inngår avtaler om utleie av togsett med togoperatører som har trafikkavtale med Jernbanedirektoratet. Dette gir effektiv anskaffelse og forvaltning av togene, og samler spisskompetansen på ett sted.

Vi følger den teknologiske utviklingen, kjenner den internasjonale bransjen og har spisskompetanse på norske forhold.

Statens eierskap

Norske tog AS eies av Samferdselsdepartementet og er et kategori 2-selskap. Statens begrunnelse for eierskapet i Norske tog er å ha en aktør som kan tilby kjøretøy til persontogtrafikk på konkurransenøytrale vilkår. Statens mål som eier er kostnadseffektiv anskaffelse og utleie av tog.

Særskilte rammer for selskapet

Kvaliteten og størrelsen på togparken skal være tilpasset det offentlig finansierte persontogtilbudet. Med utgangspunkt i betingelser som følger Jernbanedirektoratets trafikkavtaler med togoperatørene, betaler operatørene leie til Norske tog for bruk av selskapets kjøretøy.

Forretningsmodell

Forretningsmodell

Visjon

Bedre og bedre tog, for flest mulig.

Våre mål

Norske togs mål

Ansvarlige anskaffelser

Norske tog arbeider for å sikre ansvarlighet i vår virksomhet og leverandørkjede. Gjennom ansvarlige innkjøp og leverandørkjedestyring skal vi sikre at våre anskaffelser ivaretar mennesker, miljø og samfunn.

Aktsomhetsvurderinger, inkludert Integrity Due Diligence, utføres for prosjekter over 1 MRD. NOK og på bakgrunn av en konkret vurdering for prosjekter under 1 Mrd. NOK. Anskaffelser med høy iboende risiko knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø eller samfunn prioriteres for videre kartlegging/ oppfølging uavhengig av verdi.

Styret i Norske tog

Rolle Innehaver
Styreleder Jan Morten Ertsaas
Styremedlem Espen Opedal
Styremedlem Anita Meidell
Styremedlem/Ansattrepresentant Vidar Larsen
Styremedlem/Ansattrepresentant Berit Gjeruldsen