Vedtekter

Vedtekter for Norske tog AS

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Norske Tog AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell, som fortrinnsvis skal brukes til utførelse av persontransport med tog som offentlig tjenesteforpliktelse. Selskapets togmateriell skal tilbys på konkurransenøytrale vilkår. Selskapet har også en rådgiverfunksjon overfor staten. Selskapet skal ha effektiv drift.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000 000, fordelt på 100 aksje som hver er pålydende NOK 1 000 000.

§ 5 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 6 Plikt til å forelegge enkelte saker for eier

Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges departementet.

Fastsatt ved stiftelsen: 14.10.2016
Sist oppdatert: 27. juni 2018