Vedtekter

Vedtekter for Norske tog AS

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Norske Tog AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å anskaffe, eie og forvalte togmateriell, som fortrinnsvis skal brukes til utførelse av persontransport med tog som offentlig tjenesteforpliktelse. Selskapets togmateriell skal tilbys på konkurransenøytrale vilkår. Selskapet har også en rådgiverfunksjon overfor staten. Selskapet skal ha effektiv drift.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000 000, fordelt på 100 aksjer som hver er pålydende NOK 1 000 000.

§ 5 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

Selskapet skal følge allmennaksjeloven § 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsmaling fra og med 2023.

§ 6 Plikt til å forelegge enkelte saker for eier

Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges departementet.

Fastsatt ved stiftelsen: 14.10.2016
Sist oppdatert: 08. juni 2021