Del:
Prosjekter

Togradio

Norske tog har inngått avtale med Siemens om levering av nye togradioer. Dagens togradio har nå gått ut av produksjon, og det må derfor anskaffes en ny type togradio.

Del:
Foto: Carl-Frederic Salicath.

GSM-R (R for Railway) er et lukket mobilnett (digitalt radiosystem som er utviklet for jernbaner i Europa. Alle lokomotiv og togsett må derfor ha godkjent togradio for å kunne trafikkere på jernbanesporet.

Togradioen (Mesa 25) som har blitt benyttet fram til i dag, har gått ut av produksjon. I de nye togene som har blitt levert til Norske tog de seneste årene har det derfor blitt ettermontert Mesa 25 togradio fra utfasede kjøretøy. Vi har nå kommet til et punkt hvor antallet nyanskaffelser er høyere enn antallet utfasinger, og det er derfor behov for å produsere nye togradioer.

Samtidig som det er et behov for å produsere nye togradioer skjer det også en teknologiutvikling som er planlagt innført i Norge i perioden 2025-2030. Det innebærer at kommunikasjonsstandarden gradvis vil endres fra GSM-R til Future Railway Mobile Communications System (FRMCS)-standarden. I FRMCS er 5G basis for teknologien.

Ny togradio må derfor kunne oppgraderes i tråd med teknologiutviklingen og være forberedt for migrasjon fra GSM-R til FRMCS.

Den nye typen togradio skal monteres i alle nye tog. I tillegg vil Norske tog erstatte dagens togradio i en rekke eldre kjøretøy typer.

Norske tog inngikk i juli 2020 en rammeavtale med Siemens Mobility Limited og Siemens Mobility AS om levering av togradioer.

Delt ansvar

Det overordnende ansvaret for GSM-R-systemet, samt at nettverk og togradio kommuniserer med hverandre ligger i Norge hos Bane NOR. Bane NOR skal dessuten godkjenne togselskapenes togradioer og telefoner, inkludert softwareversjonen.

Det er togoperatørene som er ansvarlig for å sørge for at de har godkjente radioer og telefoner, samt at personalet har fått opplæring i å bruke utstyret.

Les mer om togradio på nettsidene til den internasjonale jernbaneunionen UIC, som står bak normer og standarder for jernbanetrafikken her.

Mer informasjon om togradio finner du også på leverandøren Siemens sine nettsider her.

Fakta

  • I juli 2020 inngikk Norske tog en rammeavtale med Siemens Mobility Limited og Siemens Mobility AS om levering av ny togradio
  • Norske tog har per i dag bestilt ny togradio til togtypene Type 73, Type 93, Di4 og EL 18
  • Ny modell togradio har betegnelsen SVR-511, basert på Siemens SVR-500 serien
  • Siemens togradio skal kunne oppgraderes med ny teknologi når det er planlagt innført 2025-2030
  • Totalt skal det leveres mellom 500-600 nye togradioer

Fremdrift

  • 2023 "First Of Class" på fire kjøretøytyper, godkjenning fra SJT, opplæring og prøvedrift.
  • 2023 Serieinstallasjon på Type 73, Type 93, Di4 og EL18. Involverer togoperatører GoAhead, SJ og Vy.

Aktører og interessenter

Samarbeidspartnere

Bane NOR, togoperatørene (GoAhead, SJ, Vy) og Norske tog

Leverandører

Siemens Mobility Limited og Siemens Mobility AS

Andre

Statens Jernbanetilsyn SJT


Sist oppdatert: 16/12-21

Kontaktperson

Rune Andreassen
Prosjektleder