Del:
Aktuelt |

Et unntaksår som vil kunne endre reisemønstre

Ved inngangen til 2020 var det få som forutså hvor store og langvarige globale konsekvenser Covid-19 skulle få for samhandling, kommunikasjon og reisemønstre.

Del:

Covid-19-pandemien satte sitt preg på jernbanen i Norge i 2020 med en dramatisk reduksjon i antall reisende. Det fikk Norske togs kunder – togoperatørene – merke. Norske togs egen aktivitet og leieinntekter ble i liten grad påvirket i 2020.

For Norske tog blir det avgjørende å finne gode og begrunnede svar på hvilket framtidig passasjervolum og passasjertilbud det skal anskaffes lokaltog, regiontog og fjerntog for. Før pandemien anslo Jernbanedirektoratet en økning i passasjerreiser fra 80,4 millioner i 2019, til 112 millioner i 2033. Dette tilsvarer en økning på nesten 40 prosent.

Spørsmålet blir om denne veksten vil realiseres i årene fremover, dersom folk venner seg til å jobbe mer fra hjemmekontor og reise mindre, både i jobb og fritid.

Høyt aktivitetsnivå

Norske tog fikk i 2020 et årsresultat på 99 millioner kroner etter skatt, ned fra 222 millioner kroner i 2019. Nedgangen i resultatet skyldes et høyere aktivitetsnivå, i tillegg til overtakelse av forsikringsforpliktelser fra VY og verdiendring på lån.

Norske tog startet 2020 med to kunder, og avsluttet året med fire: Vy, Go-Ahead Norge, SJ Norge og Vy Tog. I juni hadde SJ Norge en vellykket oppstart på Trafikkpakke 2, det vil si togtrafikk mellom Oslo og Bodø. I desember overtok VY Tog som operatør for togtrafikken Oslo-Bergen (Trafikkpakke 3), også det en vellykket oppstart.

Tiltak for å redusere klimautslipp

Norske tog har en viktig rolle i å legge til rette for at jernbanen er et attraktivt transporttilbud, både på lokal-, regional- og fjerntogtrafikken. Å bidra til at flere reisende velger tog fremfor bil, buss eller fly er viktig for å få ned de samlede klimautslippene fra transport. For å nå disse målene, har Norske tog jobbet med en rekke tiltak i 2020:

  • Høsten 2020 ble det første av 14 bimodale togsett for Trønderbanen testkjørt. Togene kan drives av både strøm og diesel og er et viktig steg på veien mot utslippsfri persontrafikk. Disse togene vil bli satt i trafikk av SJ Norge på Trønderbanen og strekningen Trondheim-Røros i 2021.
  • For å kunne øke transportkapasiteten gjennom Oslo-tunnelen er installering av det nye felleseuropeiske signalsystemet ERTMS viktig. Norske tog sin del av prosjektet er installering av ERTMS-ombordutstyr. Det første togsettet fikk installert ombordutstyr høsten 2020. Arbeidet fortsetter i 2021.
  • 4G mobilforsterkere ble montert i togene på Østfoldbanen for å gi passasjerene bedre nettdekning. Innen 2022 skal alle tog på strekningene Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim, Trondheim-Bodø ha fått installert mobilforsterkere. I tillegg forbedrer teleselskapene mobilnettet langs sporet og Bane NOR i tunellene.
  • Store deler av togflåten til Norske tog er svært gammel. I mai leverte Norske tog sin langtidsplan for toganskaffelser til Jernbanedirektoratet. Her anslås et behov for 187 nye togsett de neste ti årene og et investeringsbehov på mellom 30 og 50 milliarder kroner.

I 2021 kommer Norske tog til å prioritere arbeidet med anskaffelse og finansiering av nye fjerntog for strekningene Dovrebanen, Sørlandsbanen, Bergensbanen og Nordlandsbanen.

Les hele årsrapporten for 2020 her.

Kontaktperson

Linda Marie Venbakken
Linda Marie Venbakken
Direktør Økonomi & Finans