Del:
Aktuelt |

Bedre nettdekning på Østfoldbanen

Norske tog har installert mobilforsterkere på de fleste togsettene. Målinger gjennomført på Østfoldbanen viser at nettdekningen om bord i togene har blitt bedre og mer stabil.

Del:

Illustrasjon: Berit Sømme

-Det er nå så god og stabil nettdekning på mesteparten av strekningen til Østfoldbanen at togpassasjerene kan lese epost, laste ned data og streame en Netflix-film på reisen, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

Norske tog har i år og i 2020 installert moderne 4G mobilforsterkere, såkalt repeatere, på 184 togsett, inkludert Flirt-tog som leveres neste år. Nå er det foretatt målinger av datahastigheten om bord i togene på strekningen Ski-Moss som viser at den er blitt markant bedre etter installeringen av repeatere.

Fortsatt gjenstår det imidlertid togstrekninger uten god nok mobildekning. Den varierende mobildekningen skyldes flere årsaker: dels har mobildekningen langs jernbanen og i jernbanetunnelene ikke vært godt nok utbygd, dels demper karosseriet til togvognene mobilsignalene som er tilgjengelig på utsiden. Det gjenstår også installering av mobilforsterkere i 51 togsett.

-Vår ambisjon er å bidra til at jernbanen skal blir til et enda mer attraktivt fremkomstmiddel. Da er god nettdekning avgjørende. Passasjerene forventer å få så god dekning at de har mulighet til å jobbe, streame eller surfe på nettet på reisen, sier Risan.

Viktig tilbud til passasjerene

-Målingene av datahastigheten på Østfoldbanen er blitt utført av konsulentselskapet Gamba, med et særlig fokus på strekningen mellom Ski og Moss stasjon. Dette er en strekning med varierende terrengprofil og noen tunneler. Målingene viste at nedlastingshastigheten var på minst fem Mbps (Megabit per sekund) i 98 prosent av tiden, sier Risan. (Les GAMBA-rapporten her.)

Jernbanedirektoratet har definert fem Mbps som minsteverdi for å kunne gi en god kundeopplevelse.

-Dette er et godt resultat for strekningen Ski-Moss. Samtidig er det viktig å understreke at denne målingen kun er blitt gjort på Østfoldbanen. Det er fortsatt togstrekninger som ikke har like god nettdekning som den vi nå har fått på Østfoldbanen, sier Risan.

Kraftig økning i mobildata

Nordmenns bruk av mobildata har økt kraftig de siste årene. I første halvår 2020 økte datatrafikken for mobilabonnement med 30 prosent sammenlignet med samme perioden året før, ifølge NKOM.

Samtidig har ikke mobildekningen som passasjerene tilbys om bord i togene vært god og stabil nok. Det har skyldtes dels at mobildekningen langs jernbanen og i jernbanetunnelene har vært dårlig utbygd, samt at togene har vært uten moderne mobilforsterkere.

Norske tog har derfor i samarbeid med Jernbanedirektoratet prioritert installering av firebånds mobilforsterkere i togsettene i 2021 og 2020.

-Mobilforsterkerne forsterker tilgjengelige mobilsignalene utenfor toget, og distribuerer signalene inn i toget, forklarer Risan.

Både Telenor og Telia har gjennomført tester som viser at mobilforsterkerne gir bedre dekning og høyere datahastighet om bord i togene.

Telia skriver at «Resultatet av målingene viser at mobilforsterker gir høyere datahastighet”. Telenor skriver om sin test at “Med repeater løftes signalet til et perfekt nivå gjennom hele togsettet”. Telia og Telenors sitater er gjengitt i Gambas rapport.

Tuneller særlig utfordrende

Arbeidet med å gi togpassasjerene enda bedre og mer stabil nettdekning på togene er imidlertid ikke helt i mål. Det er fortsatt utfordringer med god nettdekning på flere togstrekninger. Det er særlig i tuneller og områder med begrenset utbygget mobilnett som er utfordrende.

Samferdselsdepartementet har i høst bedt Jernbanedirektoratet om å gjennomføre et forprosjekt for bedre nettdekning langs jernbanen. https://www.regjeringen.no/no/...

-Her vil Norske togs installering av repeatere på togsettene være et viktig bidrag. Vi fortsetter nå arbeidet med å installere mobilforsterkere i de 51 togsettene som gjenstår, sier Risan.

Samtidig må det også gjøres arbeid utenfor toget, det vil si langs jernbanesporene. Mobiloperatørene har ansvar for utbygging av det kommersielle nettverket langs jernbanestrekninger, og Bane NOR har ansvaret for å koordinere og tilrettelegge for at kommersielle teleoperatører kan bygge dekning i tuneller.

-Her vil alle aktørene i jernbanen jobbe sammen for å bidra til at nettdekningen blir bedre og mer stabil på hele togturen, lover Risan.

Faktabokser

Om Gambas test:

  • Testing om bord ble utført på Østfoldbanen på strekning mellom Oslo og Moss stasjon, med fokus på strekningen mellom Ski og Moss.
  • De gjennomførte testene fokuserte på kvalitet av dekning ombord, stabilitet av signalnivå og hastighetsmålinger.
  • Målingene ble tatt i en periode over en uke i rushtiden morgen og ettermiddag når det er høyere belasting på mobilnettet. Det bør noteres at testene ble utført i februar 2021 som var en periode preget av sterke Covid-19 innstramninger, noe som resulterte i færre passasjerer om bord enn normalt. Færre passasjerer ombord betyr mindre belasting på systemet og tilgjengelig båndbredde, noe som i utgangspunktet kan gi bedre resultater enn ved full kapasitet.

Hovedfunnene til Gamba:

  • Under testing ble signalkvalitet og signaldekning målt med mobilforsterker påskrudd og med mobilforsterker avskrudd. Målingene viste markant forskjell i signalkvalitet og signaldekning.
  • Mer stabil, forbedret og utjevnet hastighet i områder med dårligere signal fra makronettet, som innskjæringer og tunneler. Noe som vil gi passasjerer en mer stabil brukeropplevelse.
  • Resultater viser at det er behov for videre optimalisering i områder med veldig god dekning og innslag av andre frekvenser fra kommersielle nett. Dette gjelder for eksempel ved togstasjoner. Her vil Norske tog gjennomføre tilpasninger som kompenserer for sterke signaler fra telenettet.

Kontaktperson

Rune Andreassen
Rune Andreassen
Prosjektleder