Del:
Aktuelt |

Et utfordrende kvartal for Norske tog i et koronastengt Norge

Norske togs daglige drift ble i liten grad blitt påvirket av smittevernstiltakene som ble innført etter utbruddet av Covid-19. Norske togs kunder derimot – Vy, Go-Ahead og SJ Norge – fikk betydelig inntektssvikt som følge av reduksjon i togtrafikken.

Del:

Trafikkfallet for togoperatørene var på 80-90 prosent i andre kvartal 2020. Operatørenes inntektssvikt ble delvis kompensert gjennom redningspakker fra Staten, slik at operatørene kunne betale leiekostnader for kjøretøyene.

Redningspakkene fra staten bidro til at Norske tog opprettholdt sine inntekter. Norske togs drift ble dermed i liten grad påvirket av smittevernstiltakene. Norske tog har i 1. halvår 2020 et resultat før skatt på 27,8 MNOK (136,8 MNOK). Resultatnedgangen skyldes verdiendring på obligasjonslån (44 MNOK) (ingen kontanteffekt), litt lavere inntekter (ca. 14 MNOK) og noe høyere kostnader.

Vellykket oppstart

Norske tog hadde i juni oppstart av Trafikkpakke 2 Nord, for togene mellom Oslo og Bodø, der SJ Norge er operatør.

- Prosessen i forkant gikk meget bra, med smidige inspeksjoner og overtakelse etter plan. Med oppstarten av Trafikkpakke 2 har Norske tog nå tre kunder: VY, Go-Ahead og SJ, sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog.

  Samme dag som Trafikkpakke 2 ble startet opp, undertegnet Norske Tog Trafikkpakke 3 Vest, Oslo-Bergen, med VY Tog. Oppstart for Trafikkpakke 3 er i desember.

  Noen av Norske togs anskaffelser er to-tre måneder forsinket som følge av smittevernstiltakene. Dette gjelder anbudsprosessen knyttet til anskaffelse av nye lokaltog, samt tilbudsfristen for midtslivsoppgradering av type 72 lokaltog. Forsinkelsene anses imidlertid som udramatiske.

  Digitalt kompetanseløft

  Norske tog flyttet i slutten av mai inn i nye lokaler i Drammensveien 35 i Oslo. I hele andre kvartal har imidlertid de fleste av Norske togs medarbeidere jobbet på hjemmekontor.

  - En positiv konsekvens av mye hjemmekontor er et betydelig digitalt kompetanseløft i hele organisasjonen. Dette er læring som Norske tog tar med seg videre, sier Risan.

   Behov for nye tog

   Norske tog har i andre kvartal gitt innspill til Jernbanedirektoratets arbeid med å utvikle en langtidsplan for utfasing og anskaffelse av kjøretøy. Utgangspunktet for Norske togs anbefalinger er at en stor del av materiellparken er svært gammel og vil måtte skiftes ut i løpet av de neste ti årene. Snittalderen til kjøretøyflåten er på 18,8 år. De eldste togene som går på skinner i Norge er over 40 år gamle.

   Norske tog har beregnet investeringsbehov for kjøretøy i perioden 2020 til 2031 til 30-50 milliarder kroner. Av dette er 28-43 milliarder kroner knyttet til anskaffelser og 3-6 milliarder til oppgraderinger. I dag har Norske tog 17 ulike togtyper (motorvognsett og lokomotiv med vogner). Norske tog har i sitt innspill til direktoratet anbefalt at vi går ned til tre hovedtyper tog: Lokaltog, regiontog og fjerntog.

   - Det å ha færre togtyper, vil redusere kostnadene og tiden for å anskaffe nye tog. I tillegg mener vi driften og vedlikeholdet vil bli enklere og koste mindre. Norske tog anslår at dette kan gi besparelser på mer enn 100 millioner kroner i året, sier Risan.


   Resultat per 30/6

   1.halvår 2020

   1.halvår 2020

   Endring i prosent

   Driftsresultat

   145

   199

   -27,1

   Resultat før skatt

   28

   137

   -79,6

   Resultatboks. Alle tall i mill NOK

   Kvartalsrapporten kan leses her.

   Tidligere års- og kvartalsrapporter finner du her.